ปลวกชนิดที่อยู่ในดิน
มี 3 พวกคือ

1. ปลวกใต้ดิน
2. ปลวกตามจอมปลวก
3. ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก
ปลวกชนิดไม่อาศัยอยู่ในดิน
มี 2 พวกคือ
1. ปลวกไม้แห้ง
 2. ปลวกไม้ชื้น
ปลวกแบ่งแยกได้ 3 วรรณะ
1. ปลวกสืบพันธุ์
2. ปลวกงาน
3. ปลวกทหาร

 

ปลวก เป็นแมลงชนิดหนึ่ง ที่มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่ ปลวกเป็นศัตรูสำคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำความเสียหายโดยการทำลาย
อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือน กระดาษ และวัสดุที่ทำจากฝ้าย ฯลฯ
ในปัจจุบันมีการพบปลวกมากกว่า 2,000 ชนิด ในประเทศแถบร้อนมีปลวกชุกชุมมาก
ปลวกแต่ละชนิดมีความเป็นอยู่และความวามต้องการที่แตกต่างกัน ความต้องการนี้
จึงเชื่อมโยงไปถึงวิธี การป้องกันและกำจัดปลวกด้วย...
ปลวกแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ ..ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน และไม่อาศัยอยู่ในดิน