- มด มีการติดต่อสื่สารที่ดีในกลุ่มและมีการพึ่งพา กับพืช และมดกลุ่มอื่น
- อาหารที่มดชอบกินมากคือ....
       - แมลง เพราะแมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ในการใช้สร้าง
ลำตัวของมด
       - น้ำตาล (ของหวาน) เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมด
มดจะแบ่งน้ำตาลแก่กันโดยการจูบปากกัน
       - สำหรับอาหารที่เป็นเมล็ด มดจะนำไปเก็บไว้ที่แอ่งในรัง สำหรับ
ตัวอ่อนกิน

- อย่างไรก็ดี มด ก็ยังเป็นศัตรูของมนุษย์  เพราะมดบางชนิดจะสร้างรัง
ตามผนัง (รอยร้าว) มดบางชนิด เช่น มดตะนอย และ มดคันไฟ  
ส่วนใหญ่แล้วมดจะสร้างความรำคาญ....

- มด.. คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับมดดี เพราะมดสามารถพบได้ทุกที่  มันอาศัยได้ทุกหนแห่ง
คนส่วนใหญ่จะรู้จักมดเพราะ มดสร้างความรำคาญไม่มีคุณค่าเลย แถมมดบางชนิด
ยังเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของมนุษย์ เช่น มดบางชนิดทั้งกัดและต่อย เจ็บปวด บวม คัน มดมี
มากมายหลายชนิด มดทั้งหมดอยู่ในวงศ์ Formicidae
- มด เป็นแมลงสังคมอย่างแท้จริง อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม มดในแต่ละชนิดมีหลายรุ่น วรรณะ
ของมด มี... ราชินี อาจจะมี 1 ตัวหรือมากกว่า 1 ตัว เป็นเพศเมียสืบพันธุ์ได้ มดเพศผู้ มี
จำนวนเล็กน้อย.. มดงาน มีเป็นจำนวนมาก(เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน) และมีหลายลักษณะ
ทั้งเล็กและใหญ่ ส่วนมดบางชนิดมี มดทหาร (เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมันแต่ตัวใหญ่)
- วงจรชีวิตของ มด ราชินีมดและมดเพศผู้ออกไปหาทำเลผสมพันธุ์ 1-3 ตัว... หารังหรือ
การสร้างรัง... ได้มดงานรุ่นที่ 1... และมีอีกหลายๆรุ่นที่โตขึ้นแต่เป็นมดงาน... ผลิตราชินี
และเพศผู้ใหม่  มดเพศผู้หลังจากออกจากรังโดยทั่ไปจะตายภายใน 2-3 วัน