ยุง... ในโลกของเรามียุงกว่า 4000 ชนิด  ยุงสามารถนำโรคมาสู่
คนและสัตว์ เช่น ยุงลาย นำโรคไข้เลือดออก, ยุง Culex นำโรค
ไข้สมองอักเสบ, ยุงก้นปล่อง นำโรคมาลาเรีย, ยุงเสือนำโรค
เท้าช้าง (โรคฟีลาเรียซีส)
       การเจริญเติบโตของยุงแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ.... ระยะไข่ ..ระยะลูกน้ำ
ระยะตัวโม่ง... และระยะตัวเต็มวัย  แต่ละระยะของยุงมีการลอกคราบ
ระยะไข่ ใช้เวลาเพียง 2-3 วัน จึงฟักตัวออกเป็นลูกน้ำ -ยุงก้นปล่อง
วางไข่ใบเดี่ยวๆบนผิวน้ำ -ยุงลาย วางไข่ใบเดี่ยวๆ ตามขอบเหนือระดับ
น้ำ - ยุงรำคาญวางไข่เป็นแพบนผิวน้ำ - ยุงเสือ หรือยุงฟิลาเรียวางไข่
ติดกับใบพืชน้ำเป็นกลุ่ม
       ยุงทั้ง 2 เพศ กินน้ำหวานจากเกษรดอกไม้ก็อยู่ได้  แต่ยุงตัวเมีย
ยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์และสัตว์เพื่อการเจริญเติบโตของ
ไข่  และใช้สร้างพลังงาน  ยุงตัวเมียเท่านั้นที่ชอบกินเลือด...
       ยุงลายบ้านบินได้ไกล 30-300 เมตร  -ยุงลายบินได้ประมาณ
400-600 เมตร  -ยุงก้นปล่องบินได้ประมาณ 0.5-2.5 กมส
่วนยุงรำคาญ
บินได้ตั้งแต่ 200 เมตรถึงหลายกม.  ยุงตัวเมียบินได้ไกลกว่ายุงตัวผู้...
       ยุงมีอายุต่างกันคือตัวผู้มักจะมีอายุสั้นกว่าตัวเมีย  ยุงตัวผู้มีอายุ
ประมาณ 1 สัปดาห์  ส่วนยุงตัวเมียมีอายุได้ถึง 1-5 เดือน  ในฤดูหนาว
ยุงจะมีอายุยืนยาวกว่าฤดูร้อน